0

Toprak çeşitleri ve erozyon

Toprak çeşitleri ve erozyon ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Toprakları bileşenlerine göre killi, kumlu, kireçli ve humuslu toprak olarak sınışandırır (BSB-1-7).
3.2. Toprağın çeşidine göre hangi kullanım amacına uygun olabileceğini tartışır (BSB-4-7; FTTÇ-9).
3.3. Erozyona etki eden faktörleri deneyerek test eder (BSB-11-20).
3.4. Erozyonun gelecekte oluşturabileceği zararlar hakkında tahminlerde bulunur (BSB-8, 9; FTTÇ-21, 24,
25, 27).
3.5. Toprakları erozyondan korumak için bireysel ve iş birliğine dayalı çözüm önerileri sunar (BSB-25-28,
32; FTTÇ-5, 21, 22, 23, 24, 27; TD-4).
Bilimsel Süreç Becerileri
1. Nesneleri (cisim, varlık) ve olayları duyu organlarını veya gözlem araç gereçlerini kullanarak gözlemler.
4. Nesneleri sınışandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.
7. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt-gruplara ayırma şeklinde sınışamalar yapar.
8. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.
9. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında Fikir öne sürer.
25. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi (çevrede, sınıfta gözlem ve deney yaparak, fotoğraf, kitap,
harita veya bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanarak) toplar.
28. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk graFik,
tablo ve Şziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.
32. Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı veĞveya görsel malzeme kullanarak
uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) Kazanımları
5. Birçok teknolojik ürün veya sistemin sorun, gereksinim veya talepleri karşılamak amacıyla geliştirilebileceğ
ini; ancak teknolojinin daima her sorun veya gereksinime yönelik mutlak çözümler üreterek
bunları ortadan kaldıramayacağını anlar.
9. Teknoloji ürünleri geliştirmede; hayal gücü, yaratıcı düşünme, kültür ve gelenekler, matematiksel bilgi,
doğanın işleyişi hakkında fen yoluyla elde edilen bilgiler ile insanların fark edebilme ve kaynağı ne
olursa olsun başlangıçta tamamen iliFikisiz görünebilen bilgi, olgu ve malzemeleri bir teknolojik ürün
yapmak amacıyla bir araya getirebilme yeteneği gibi birçok kaynaktan yararlanıldığını anlar.
21. Yerel, ulusal ve küresel çevre sorunlarını bilir ve olası çözüm yollarını ve sonuçlarını tartışır.
22. Çevreyi ve yabanî hayatı koruma yöntemlerini bilir ve tartışır.
23. Çevreyi ve yabanî hayatı korumada hem bireylerin hem de toplumun sorumlu olduğunu bilir.
24. Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini bilir.
25. Çevrede sadece yapay ürünlerin değil, şartlara göre doğal ürünlerin de olumsuz etkisinin olabileceğini
anlar.
27. Çevre koruma ile ilgili faaliyetlerin öneminin bilincine varır ve bu faaliyetlere katılır.
Tutum ve Değerler
4. • Olayların sonucunu göz önüne alarak hareket eder (Dikkatlidir, titizdir,hareketlerinin doğurduğu sorumlulukları
kabul eder.).
• Problemlerin çözümünde, sistematik planlamanın önemini kabul eder.
• Kendisini tanır ve kendisine güvenir (Öz güvenlidir, zayıf ve güçlü yönlerini bilir.).
• İş birliği yapar.
• Sorumluluklarını yerine getirir.
C. TOPRAK ÇEŞİTLERİ VE
EROZYON
3. Bölüm
242
234
Yer kabuğunun tabakalı bir yapıya sahip olduğunu biliyorsunuz. Yer kabuğunu
oluşturan kayaçlar; rüzgâr, su, sıcaklık vb. nedenlerle küçük parçalara bölünür. Bu
parçalara zamanla çürümüş organik atıklar da karışır ve toprak oluşur. Toprağın
oluşumu için uzun süre geçmesi gerekir.
Toprağın yapısı nasıldır? Toprak her yerde aynı özelliğe mi sahiptir? Bu soruları
n cevabını etkinlik yaparak arayınız.
C. TOPRAK ÇEŞİTLERİ VE
EROZYON
3. BÖLÜM
Anahtar Kavramlar:
• Erozyon • Toprak çeşitleri

Filed in: EĞİTİM

Leave a Reply

Submit Comment

© 2014 . All rights reserved. XHTML / CSS Valid.